*ST胜尔(000890)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-05-20 星期三  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.00 元  涨跌幅:-5.21%   成交量(区间):2203.86万股  成交金额(区间):4692.57万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
299.41 6.38% 0.00 0.00% 299.41
2
2次 0.00%
284.43 6.06% 443.32 9.45% -158.89
3
27次 33.33%
162.78 3.47% 70.63 1.51% 92.15
4
6次 16.67%
107.29 2.29% 1.83 0.04% 105.45
5
635次 47.40%
91.58 1.95% 0.00 0.00% 91.58
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 0.00%
284.43 6.06% 443.32 9.45% -158.89
2
3次 0.00%
0.00 0.00% 183.57 3.91% -183.57
3
5次 40.00%
5.79 0.12% 169.21 3.61% -163.42
4
4次 25.00%
0.00 0.00% 122.20 2.60% -122.20
5
27次 33.33%
162.78 3.47% 70.63 1.51% 92.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 951.27 20.27% 990.77 21.11% -39.50